PDF PDF Print

Rol van het OKOF na 130 jaar uitgespeeld

Het Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds werd in 1887 opgericht om steun te bieden aan de oud-katholieke beweging en armlastige parochies. Binnen enkele jaren ontwikkelde de vereniging met lokale afdelingen zich tot het forum binnen de kerk. De jaarlijkse Algemene Vergadering bood als een van de weinige plekken in de kerk de gelegenheid om voorstellen voor algemeen beleid naar voren te brengen. Zo werd er gesproken over het opheffen van het celibaat en werd er in 1906 voor de eerste maal voorgesteld een synode in te stellen. Maar ook onderwerpen als een goede oudedagsvoorziening voor geestelijken en een opleiding voor organisten kwamen aan bod. In de lokale afdelingen werden veel lezingen belegd om de oud-katholieke beweging en haar wortels bekendheid te geven.

Nadat een basis aan vermogen bij elkaar was gebracht, kon ook de financiële steun vorm krijgen. Verschillende kerken zijn met steun van het OKOF gebouwd, maar ook talloze andere initiatieven, zoals de Missie Sint Paulus en de Bibliotheek ‘Pascal’ konden op een bijdrage van het fonds rekenen.
In de laatste decennia waren de financiële bijdragen met name gericht op het jongerenwerk (project catechese en de jongerenpastor), het behoud van het kerkelijk erfgoed (de aanstelling van een consulent) en de publiciteit in de breedste zin (jubileumuitgave parochies, de Oud-Katholiek e.d.).
Het verenigingsleven nam snel af in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw en de synode had de rol van forum inmiddels overgenomen, bleef over het fonds. Uiteindelijk kwam het bestuur tot de slotsom dat alleen de instandhouding van het fonds geen doel op zich kan zijn. Het vermogen is nu overgedragen aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, maar wel onder strikte voorwaarden dat het alleen kan worden besteed aan doelen, die het fonds de afgelopen jaren nauw aan het hart hebben gelegen.

Het bestuur dankt alle geloofsgenoten, die in de voorgaande decennia het OKOF zo van harte hebben gesteund met een bijdrage in welke vorm dan ook.
In die gevallen waarbij het OKOF in testamenten nog wordt begunstigd, is het verstandig deze vermelding te laten vervallen of te wijzigen aangezien het OKOF als rechtspersoon ophoudt te bestaan.

E.M.P.P. Verhey - voorzitter


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 februari 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan