PDF PDF Print

Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
KvK nummer: 41182900
Contactgegevens: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mail secretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H. C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2017 is het nieuwe bestuur van het jeugdfonds bezig geweest om het netwerk te vergroten o.a. via de contacten met de Jeugdkampen en via het Jeugdpastoraat van OKKN. Dit heeft geresulteerd in een zevental aanvragen die allemaal door het Jeugdfonds zijn gehonoreerd.

Met ingang van 2017 wordt het koersresultaat op effecten niet meer rechtstreeks ten gunste/laste van het vermogen gebracht, maar via de staat van baten en lasten geboekt. Het doel is het vergroten van het inzicht over de behaalde baten en lasten. Het gevolg is dat het resultaat sterker zal fluctueren als gevolg van de schommelingen op de effectenbeurs.

Het batig saldo van € 28.342 is aan het vermogen toegevoegd, dit is inclusief hert positieve koersresultaat resultaat over 2017 van € 30.461.Beursfluctuaties zorgen voor aanzienlijke mutaties van het vermogen van het fonds, dat grotendeels belegd is in aandelenfondsen met voldoende spreiding.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bestond in het afgelopen jaar uit de volgende financiële feiten:

verstrekt aan: betreft: 2017
      €
Stichting Oud-katholiek Jeugdwerk Steunbijdrage 200
Oud-Katholieke parochie IJmuiden Catechese weekend 500
Oud-Katholieke parochie IJmuiden Retraitre bijbelgroep jongvolwassenen 1.000
OKKN Jeugdpastoraat Ondersteuning Taizéreis 300
Jeugdkampen Bijdrage uitje landkamp en zakkamp 1.180
Jeugdkampen Kampleiders reunie 250
    3.430

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2017

 

Baten 2017 2016   Lasten 2017 2016
Dividend aandelen 1.885 5.496   Bijdragen 3.430 1.400
Couponrente 1.950 1.950   Overige bestuurskosten 79 680
Rente bank 110 38   Provisie en bankkosten 2.555 1.182
Koersresultaat effecten 30.461     Batig saldo 28.342 4.222
  34.406 7.484     34.406 7.484

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan