PDF PDF Print

ANBI

Algemene Informatie

Naam ANBI  Oud-Katholieke Kerk van Nederland
RSIN nummer  821751335
Website  www.okkn.nl
Email  buro@okkn.nl
Adres (kerkgebouw)  Koningin Wilhelminalaan 3-5
Postcode  3818 HN 
Plaats  Amersfoort
Telefoonnummer  033-4620875

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederlanden wonende katholieke gelovigen, alsmede van hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1)

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website (http://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie).

Bestuurssamenstelling

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat ook de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt bestuurd door het Episcopaat en het Collegiaal Bestuur. 

“De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem vormen tezamen het Episcopaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het Episcopaat deelt zijn bevoegdheden in het algemeen bestuur van de kerk met het Collegiaal Bestuur.”

“Er is een Collegiaal Bestuur waarmee het Episcopaat zijn bevoegdheden in het algemene bestuur van de kerk deelt voorzover het geen aangelegenheden betreft die overeenkomstig de artikelen 79 lid 3 en 172 tot de uitsluitende competentie van de bisschoppen behoren.”

“Het Collegiaal Bestuur bestaat uit:
a. de bisschoppen (van wie een is aangewezen als voorzitter);
b. de Thesaurier-Generaal;
c. een geestelijke van het aartsbisdom Utrecht;
d. een geestelijke van het bisdom Haarlem;
e. drie leken, van wie één uit het aartsbisdom, één uit het bisdom Haarlem en één uit de kerk in het algemeen.”

(Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland) 

Doelstelling - Visie

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschap van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en het niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (preambule statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naaste en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt u hier:

‘Bloeiende Kerk – Vitale Parochies, Beleidsplan 2015 – 2020

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in het boekje “Algemene informatie honoraria en vergoedingen 2014”. I.v.m. nieuw te ontwikkelen beleid is nog geen herzien exemplaar voor 2015, 2016 en 2017 beschikbaar.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag van activiteiten

Het Episcopaat en Collegiaal Bestuur delen de eindverantwoordelijkheid voor het algemene bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 
“Tot de competentie van het Bestuur behoort de bestuurlijke zorg voor alle aangelegenheden de landelijke kerk betreffende, behoudens de zaken bedoeld in artikel 79 lid 3, die krachtens de katholieke traditie tot de specifieke verantwoordelijkheden van de bisschoppen behoren.”

Dit betreft een groot aantal jaarlijks terugkerende werkzaamheden bijv. t.a.v. beleidsvorming, financieel beheer, gebouwenbeheer, personeelsbeleid etc.

Een verslag van de werkzaamheden in het voorgaande jaar vindt u hier.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

             
     

Rekening

 

Begroting

 

Begroting

     

2016

 

2016

 

2017

     

 

 

BATEN

             

Heffingen

   

1.280.648

 

1.295.000

 

1.186.000

Bijdragen en giften

   

159.897

 

186.300

 

343.300

Ontvangen collecten

   

33.667

 

38.000

 

30.750

Opbrengst beleggingen

   

21.603

 

16.000

 

25.520

Overige baten

   

6.920

 

6.920

 

6.920

Exploitatie onroerende goederen

   

238.430

 

214.150

 

227.344

               

Totaal structurele baten

   

1.741.165

 

1.756.370

 

1.819.834

               

Bijdragen en giften t.b.v. incidentele projecten

 

220.688

 

248.000

 

200.500

Baten voorgaande jaren

   

108.984

 

-

 
               

Totaal baten

   

2.070.837

 

2.004.370

 

2.020.334

               

LASTEN

             

Personele kosten

   

1.227.605

 

1.215.000

 

1.237.350

Bureau- en bestuurskosten

   

76.823

 

61.850

 

124.031

Reis- en vergaderkosten

   

17.965

 

25.000

 

23.500

Geloofsoverdracht

   

28.336

 

57.000

 

4.000

Subsidies en bijdragen

   

88.075

 

168.400

 

159.020

Kosten beleggingen

   

8.196

 

7.500

  7.500 

Overige lasten

   

11.571

 

4.500

 

5.150

Exploitatie onroerende goederen

   

252.382

 

248.000

 

217.000

               

Totaal structurele lasten

   

1.710.953

 

1.756.250

 

1.750.051

               

Incidentele bijdragen t.b.v. projecten

   

220.688

 

248.000

 

200.500

Lasten voorgaande jaren

   

79.040

 

-

 
               

Totaal lasten

   

1.931.641

 

2.004.250

 

1.950.551

               

SALDO UIT GEWONE EXPLOITATIE voordelig(+)/nadelig(-)

139.196

 

120

 

69.783

 

Toelichting:
De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochies door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan