PDF PDF Print

Stichting Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht

Ten behoeve van de Belastingdienst:

 

Naam: Stichting Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
RSIN nummer: 002 882 693
Secretariaat: de Maat 23, 3931 AR Woudenberg, orkasecretariaat@gmail.com

 

Samenstelling bestuur

De heer F.L.C. de Haart, voorzitter, de heer F. van Westrenen, vice-voorzitter, mevr. I. van Kasteel, secretaris, mevr. P. de Bruin, penningmeester, de heer P.W.B. Verheul, huismeester.

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks waarbij besloten wordt over aanvragen van individuen en instellingen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bieden van financiële hulp aan personen en instellingen die op één of andere manier deze hulp niet (meer) ontvangen van andere instanties. De hulp wordt geboden aan bejaarden, zieken, wezen en hulpbehoevenden, in het bijzonder aan degenen die behoren tot de Oud-katholieke parochie van Utrecht. Daarnaast worden er bijdragen verstrekt aan organen en instanties binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wanneer dit verband houdt met deze doelstellingen.

Uitgeoefende activiteiten

In 2015 vergaderde het bestuur elf keer en overlegde of onderhield regelmatige contacten met de volgende organisaties:

 • Het kerkbestuur van de parochie Utrecht
 • De Stichting Sint Jansplaats uit Rotterdam
 • De Financiële Raad van de OK Kerk
 • De Kring van Utrechtse Charitatieve Instellingen
 • De Kampcommissie van de OK Kerk
 • De FIN
 • Het Utrechtse Ondernemersfonds
 • De diaconale commissie Sinte Barbara
 • OMDUW
 • Huize Agnes
 • Het Utrechtse Buurtpastoraat
 • SWOKU (Sociaal Werk OK Utrecht)
 • De KCU
 • Bestuur van het Zalencentrum In de Driehoek
 • Besturen OK fondsen

Er werd een groot aantal toekenningen gedaan ten behoeve van leden van de OK Kerk maar ook daarbuiten. Het bestuur werd uitgebreid met twee nieuwe regenten, zij werden tijdens de diesviering op 4 oktober van 2015 geïnstalleerd. Bestuursleden waren vertegenwoordigd bij het afscheid van pastoor Annemieke Duurkoop als pastoor van Utrecht. Er vond een herijking plaats van het giftenbeleid wat heeft geleid tot de beslissing de bestedingen voor doelen in de stad Utrecht te verhogen. Dit heeft geleid tot nieuwe contacten, meer bekendheid en meer aanvragen. In 2015 werd het dak gerenoveerd en schilderwerk uitgevoerd. In twee appartementen vond een huurderswisseling plaats. Er is een begin gemaakt met het schonen en actualiseren van het archief.

 

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant en gecontroleerd door de superintendent. Het vermogensbeheer is verdeeld over de ABN-AMRO en Triodos, beide op basis van een maatschappelijk verantwoorde portefeuille, beide met een profiel ‘Instandhouding vermogen – gemengd obligaties’.

Verslagjaar 2015

BATEN

 

 

Netto opbrengst onroerend goed

€  -5.995

 

Netto opbrengst vermogensbeheer

€ 159.437

 

Fundaties

€  10.069

 

Overige opbrengsten

€   6.761

 

 

 

€ 170.272

BIJDRAGEN/LASTEN

 

 

Landelijke Kerk

€  88.208

 

Parochie Utrecht

€   7.899

 

Bijdrage in stad Utrecht

€  10.249

 

Overige bijdragen/bestedingen

€  54.511

 

Beheerskosten

€  34.742

 

Buitengewone lasten

€     936

 

 

 

€ 196.545

Mutaties in reserves

 

€  48.456

Saldo baten en lasten

 

€  22.183

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2015 € 11.950.864

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan