PDF PDF Print

Stichting Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht (2016)

Ten behoeve van de Belastingdienst

Naam: Stichting Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
RSIN nummer: 002 882 693
Secretariaat: de Maat 23, 3931 AR Woudenberg, orkasecretariaat@gmail.com

Samenstelling bestuur

De heer F.L.C. de Haart, voorzitter; de heer F.C. van Westrenen, vice-voorzitter; mevr. I.E. van Kasteel, secretaris; mevr. P. de Bruin, penningmeester; de heer P.W.B. Verheul, huismeester.

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks waarbij besloten wordt over aanvragen van individuen en instellingen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bieden van financiële hulp aan personen en instellingen die op één of andere manier deze hulp niet (meer) ontvangen van andere instanties. De hulp wordt geboden aan ouderen, zieken, wezen en hulpbehoevenden, in het bijzonder aan degenen die behoren tot de Oud-Katholieke parochie van Utrecht. Daarnaast worden er bijdragen verstrekt aan (regionale) organen en instanties binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wanneer dit verband houdt met deze doelstellingen.

Uitgeoefende activiteiten

In 2016 vergaderde het bestuur elf keer, waarvan twee maal met het Kerkbestuur, eenmaal met de superintendent mgr. J.A.O.L. Vercammen en eenmaal met bestuurders St. Jansplaats. Daarnaast overlegde of onderhield de ORKA regelmatige contacten met de volgende organisaties en personen:

 • De Financiële Raad van de OK Kerk
 • De Kring van Utrechtse Charitatieve Instellingen
 • De Kampcommissie van de OK Kerk
 • De FIN
 • Het Utrechtse Ondernemersfonds
 • OMDUW
 • Huize Agnes
 • Het Utrechtse Buurtpastoraat
 • SWOKU (Sociaal Werk OK Utrecht)
 • De KCU
 • Bestuur van het Zalencentrum In de Driehoek
 • Besturen OK fondsen
 • Ridderlijke Duitsche Orde (RDO)
 • Beleggingsinstelling Rhoon, Pendrecht en Cortgene (RPC)
 • Huurders

Er werd een groot aantal toekenningen gedaan aan leden van de OK Kerk maar ook daarbuiten.

Activiteiten/vertegenwoordigingen

 • Bestuursleden waren vertegenwoordigd bij de 50-jarige priesterjubilea van mgr. A.J. Glazemaker in juni en van prof.dr. J. Visser in september.
 • De jaarlijkse Diësviering vond plaats op zondag 25 september.
 • Secretaris feliciteerde op 28 september SWOKU met zijn 40-jarig jubileum.
 • Beoogde samenwerking tussen ORKA en stg. St. Jansplaats is op 14 november 2016 bekrachtigd met de oprichting van de stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO). Er is een nieuw aanvraagformulier gemaakt voor pastores evenals een gezamenlijk mailadres.
 • Op 27 november woonden regenten de opening van het vernieuwde zalencentrum In de Driehoek bij en overhandigden een bloemstuk.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant en gecontroleerd door de superintendent. Het vermogensbeheer is verdeeld over de ABN-AMRO en Triodos, beide op basis van een maatschappelijk verantwoorde portefeuille, beide met een profiel ‘Instandhouding vermogen - gemengd obligaties’.

Verslagjaar 2016

BATEN

 

 

Netto opbrengst onroerend goed

€ 81.390

 

Netto opbrengst vermogensbeheer

€ 161.625

 

Fundaties

€ 10.167

 

Overige opbrengsten

€ 9.635

 

Totaal baten

  € 262.817

 

   

LASTEN

 

 

Bijdragen landelijke Kerk 

€ 211.789

 

Bijdragen Parochie Utrecht

€ 9.654  
Bijdragen stad Utrecht

€ 2.000

 
Overige bijdragen/bestedingen

€ 78.427

 

Beheerkosten

€ 29.824

 

Buitengewone lasten

€ 0   

Totaal lasten

  € 331.694

 

   

Saldo baten minus lasten

 

-€ 68.877

Mutaties in reserves en voorzieningen 

 

€ 94.545

Operationeel resultaat 2016

   € 25.668

Het eigen vermogen bedroeg eind 2016 € 10.893.646

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan