PDF PDF Print

Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

ANBI Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal 2018

Naam: Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

Fiscaal nummer: 2982079


Contactgegevens:

Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN  Amersfoort


Bestuurssamenstelling en namen leden:

N. Lenten, voorzitter

Mw. E.C. Zwart, secretaris/penningmeester

E.M.P.P. Verhey, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het uitgeven en faciliteren van publicaties ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het optreden als uitgever van boekwerken en andere publicaties voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar onderdelen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. In voorkomende gevallen als uitgever optreden voor derden indien de uitgave bijdraagt aan de doelstelling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag Activiteiten

In het verslagjaar zijn de statuten vernieuwd waarbij de naam van van de Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis is gewijzigd in Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij PASCAL. De statutenwijziging maakt het tevens mogelijk in eigen beheer en voor eigen rekening de uitgave van boeken en brochures te verzorgen, waaronder liturgische boeken. Van de vereniging "Cor Unum" werd in dank een kapitaaldotatie van 25.000 euro ontvangen om met name dit laatste te realiseren. Nieuwe uitgaven en aanbod van eerdere publicaties worden gepubliceerd in de webshop op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en zijn daar ook te bestellen. 

Verkorte jaarrekening 2017

Baten 2017 2016        
Opbrengst verkopen 1.356,66 1.793,30        
Bedrijfslasten -1.011,56 -509,83        
  345,10 1.283,47        
             
Rente 10,99 23,94        
  356,09 1.307,41        

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan