PDF PDF Print

Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

ANBI Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis 2017

Naam: Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

Fiscaal nummer: 2982079


Contactgegevens:

Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN  Amersfoort


Bestuurssamenstelling en namen leden:

N. Lenten, voorzitter

Mw. E.C. Zwart, secretaris/penningmeester

E.M.P.P. Verhey, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het faciliteren van de uitgave van boeken en publicaties van comparanten behorend tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, waarvan het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis er één van is.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Om in daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende gevallen ten behoeve van organen en organisaties binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als uitgever op te treden van boekwerken en andere publicaties, en/of de verkoop hiervan te verzorgen, alsmede al datgene verder te verrichten wat met het voorgaande samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag Activiteiten

In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een wijziging van de financiële verhoudingen met de Oud-Katholieke Kerk en enkele van haar onderdelen, alsmede voor een naamswijziging van de stichting. De verkoopopbrengst van boeken van de participant “Cor Unum” mocht geheel aan het resultaat van 2016 ten goede komen.

Verkorte jaarrekening 2016

Baten 2016 2015        
Opbrengst verkopen 1.793,30 256,12        
Bedrijfslasten -509,83 -495,67        
  1.283,47 -239,55        
             
Rente 23,94 40,03        
  1.307,41 -199,52        

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan