PDF PDF Print

Rooms-Katholieke Kerk

De Oud-katholieke Kerk van Nederland heeft altijd veel belang gehecht aan het herstel van de breuk in de westerse katholieke kerk, die in Nederland definitief werd in 1723.
De diverse pogingen de eenheid te herstellen liepen spaak en de beide kerken groeiden in de loop van de tijd verder uit elkaar.


Historische ontmoeting van twee aartsbisschoppen van Utrecht in een vesperviering te Utrecht, 7 november 1966. Links kardinaal Alfrink en rechts aartsbisschop Rinkel.

Het Tweede Vaticaans Concilie begin jaren zestig van de vorige eeuw gaf aanleiding tot optimisme en leidde tot besprekingen. Voor het concilie zelf werd een oud-katholieke waarnemer uitgenodigd.

De contacten zijn wel vriendelijke gebleven op officieel niveau, zo is de aartsbisschop van Utrecht als President van de Unie van Utrecht regelmatig in Rome uitgenodigd met andere kerkelijke leiders bij bijzondere gelegenheden. De laatste maal was dat in 2005 bij de uitvaart van Paus Johannes Paulus II en bij de intronisatie van Paus Benedictus XVI.

Sinds 2004 is een nieuwe dialoog op internationaal niveau op gang gekomen.  Vertegenwoordigers van het Vaticaan en de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie treffen elkaar in de zogeheten IRAD (Internationale Rooms-Oud-Katholieke Dialoogcommissie). De Zwitserse bisschop Fritz-Rene Müller is voorzitter samen met de rooms-katholieke em.bisschop Paul-Werner Scheele.
De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit prof.dr.A.Berlis (o.k.), prof.dr.J.Visser (o.k.) en Vicaris mgr. J. van Burgstede (r.k.).
In de gesprekken met Rome komen een aantal thema's naar voren, waarover verschillende opvattingen bestaan, zoals het primaatschap van de Paus versus de rechten van de 'lokale kerk' (bisdom), de toelating van de vrouw tot het ambt, e.d. Het blijkt echter niet eenvoudig te zijn tot concrete regelingen te komen met betrekking tot de wederzijdse toelating tot de sacramenten en de overgang van geestelijken van de ene naar de andere kerk.
De IRAD vergaderde in mei 2006 opnieuw en was positief gestemd over het herstel van de kerkelijke eenheid in de nabije toekomst. Zie het persbericht.
Zie ook het artikel van Jan Visser in Overeen, nr.15 januari 2006 en de bijdrage van Jan Visser in De Oud-Katholiek van juli/augustus 206.

Aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker ontmoet Paus Johannes Paulus II

 

 

Aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker ontmoet Paus Johannes Paulus II


Lezenswaard is het advies dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 2004 uitbracht aan de beide episcopaten onder de titel Het gezamenlijk erfgoed in vreugde delen.

De eerste encycliek van Paus Benedictus XVI werd door docent en pastoor drs.W.B.v.d.Velde besproken in het nummer van mei 2006 van Oecumenisch Bulletin.

Op het niveau van parochies is er wel dikwijls sprake van een hartelijke verhouding, die zich onder andere uit in gezamenlijke vieringen en andere activiteiten

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan