PDF PDF Print

Lidkerken

Tot de Unie van Utrecht behoren Oud-Katholieke Kerken in Europa, die alle een eigen ontstaans-geschiedenis kennen. In enkele Europese landen zijn kleinere groepen en parochies te vinden, die (nog) geen eigen bisschop hebben maar wel onderdak hebben gevonden in de Unie.

De lidkerken van de Unie Utrecht kennen zeer verschillende historische, maatschappelijke en culturele achtergronden.

 

 Er kunnen drie hoofdstromingen worden onderscheiden.

  • De eerste is die van de Oud-Katholieke kerk van Nederland, die altijd heeft benadrukt dat zij zich nooit heeft afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat zij tegen haar wil buiten de gemeenschap is gekomen. De Nederlandse kerk beschouwt zich als een rechtstreekse voortzetting van de kerk die Willibrord aan het einde van de zevende eeuw in de Noorderlijke Nederlanden heeft gesticht.

  • De tweede stroming wordt gevormd door de kerken die ontstaan zijn als protestbewegingen tegen de pausdogma's van 1870. Dit zijn de:
  • De derde stroming wordt gevormd door de kerken die ontstonden aan het einde van de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw hoofdzakelijk voortkomend uit nationalistische gevoelens, soms vermengd met sociaal economische motieven. Hiertoe behoren de kerken in Polen en in het voormalige Joegoslavië.

Aspirant leden:  met enige regelmaat melden zich kerken en kerkelijke groeperingen voor opname in de Unie van Utrecht. Ter voorkoming van overhaaste beslissingen is de behandeling van een dergelijke aanvraag gebonden aan een protocol (zie de website van de Unie).
Een hele bijzondere positie neemt de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten uit Polen in, deze kerk was al eerder lid van de Unie, maar door de interne ontwikkelingen binnen deze kerk verviel dat lidmaatschap.Door de Unie van Utrecht zijn opnieuw besprekingen geopend, die er wellicht toe kunnen leiden dat deze kerk terugkeert in de Unie.
Zie hier voor een uitgebreid verslag van het 100-jarig bestaan van deze kerk.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan