PDF PDF Print

Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
KvK nummer: 41182900
Contactgegevens: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Livingstonestraat 50
3772 KK Barneveld

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • M.F. Parmentier, voorzitter
  • Mw. K.M.J. van der Laan, secretaris
  • N. Lenten, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bestond in het afgelopen jaar uit de volgende financiële feiten:

  • 1.500 euro voor een reisje van leerlingen catechese parochies Egmond en IJmuiden
  • 200 euro voor een weekend van leerlingen catechese parochie IJmuiden
  • 115 euro voor de vervanging van de jeugdpastor tijdens haar studieverlof

Onderdeel van het beleggingsbeleid is het bestuursbesluit dat tenminste 3% van het vermogen belegd wordt in certificaten van Oikocredit Nederland. Met deze laag renderende belegging wordt een bijdrage gegeven aan het ontwikkelingswerk van Oikocredit, de oecumenische ontwikkelings coöperatie van de Wereldraad van Kerken. Dit ontwikkelingswerk komt ons inziens direct, soms indirect, de positie van de jeugd ten goede.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2015

 

Baten 2015 2014   Lasten 2015 2014
Dividend aandelen 4.542 5.521   Verstrekte subsidies   1.815 6.920
Couponrente 1.939 1.645   Overige uitgaven 394 352
Rente bank 33   114   Batig saldo 4.303 8
  6.512 7.280     6.512 7.280

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan