PDF PDF Print

ANBI

Algemene Informatie

Naam ANBI  Oud-Katholieke Kerk van Nederland
RSIN nummer  821751335
Website  www.okkn.nl
Email  buro@okkn.nl
Adres (kerkgebouw)  Koningin Wilhelminalaan 3-5
Postcode  3818 HN 
Plaats  Amersfoort
Telefoonnummer  033-4620875

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederlanden wonende katholieke gelovigen, alsmede van hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1)

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website (http://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie).

Bestuurssamenstelling

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat ook de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt bestuurd door het Episcopaat en het Collegiaal Bestuur. 

“De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem vormen tezamen het Episcopaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het Episcopaat deelt zijn bevoegdheden in het algemeen bestuur van de kerk met het Collegiaal Bestuur.”

“Er is een Collegiaal Bestuur waarmee het Episcopaat zijn bevoegdheden in het algemene bestuur van de kerk deelt voorzover het geen aangelegenheden betreft die overeenkomstig de artikelen 79 lid 3 en 172 tot de uitsluitende competentie van de bisschoppen behoren.”

“Het Collegiaal Bestuur bestaat uit:
a. de bisschoppen (van wie een is aangewezen als voorzitter);
b. de Thesaurier-Generaal;
c. een geestelijke van het aartsbisdom Utrecht;
d. een geestelijke van het bisdom Haarlem;
e. drie leken, van wie één uit het aartsbisdom, één uit het bisdom Haarlem en één uit de kerk in het algemeen.”

(Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland) 

Doelstelling - Visie

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschap van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en het niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (preambule statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naaste en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt u hier:

‘Bloeiende Kerk – Vitale Parochies, Beleidsplan 2015 – 2020

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in het boekje “Algemene informatie honoraria en vergoedingen 2014”. I.v.m. nieuw te ontwikkelen beleid is nog geen herzien exemplaar voor 2015 en 2016 beschikbaar.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag van activiteiten

Het Episcopaat en Collegiaal Bestuur delen de eindverantwoordelijkheid voor het algemene bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 
“Tot de competentie van het Bestuur behoort de bestuurlijke zorg voor alle aangelegenheden de landelijke kerk betreffende, behoudens de zaken bedoeld in artikel 79 lid 3, die krachtens de katholieke traditie tot de specifieke verantwoordelijkheden van de bisschoppen behoren.”

Dit betreft een groot aantal jaarlijks terugkerende werkzaamheden bijv. t.a.v. beleidsvorming, financieel beheer, gebouwenbeheer, personeelsbeleid etc.

Een verslag van de werkzaamheden in het voorgaande jaar vindt u hier.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

             
     

Rekening

 

Begroting

 

Begroting

     

2015

 

2015

 

2016

     

 

 

BATEN

             

Heffingen

   

1.201.437

 

1.185.667

 

1.335.000

Bijdragen en giften

   

174.818

 

190.000

 

186.300

Ontvangen collecten

   

34.235

 

36.000

 

38.000

Opbrengst beleggingen

   

13.598

 

101.000

 

16.000

Overige baten

   

7.732

 

4.500

 

6.920

Exploitatie onroerende goederen

   

222.891

 

218.360

 

212.700

               

Totaal structurele baten

   

1.654.711

 

1.985.527

 

1.794.920

               

Bijdragen en giften t.b.v. incidentele projecten

 

270.581

 

250.000

 

248.000

Baten voorgaande jaren

   

272

 

-

   
               

Totaal baten

   

1.925.564

 

1.985.527

 

2.042.920

               

LASTEN

             

Personele kosten

   

1.188.028

 

1.248.550

 

1.215.000

Bureau- en bestuurskosten

   

69.039

 

51.500

 

61.850

Reis- en vergaderkosten

   

25.733

 

25.500

 

25.000

Geloofsoverdracht

   

44.797

 

37.000

 

57.000

Subsidies en bijdragen

   

106.049

 

99.900

 

168.400

Overige lasten

   

16.635

 

14.500

 

12.000

Exploitatie onroerende goederen

   

219.218

 

223.500

 

217.000

               

Totaal structurele lasten

   

1.669.499

 

1.700.450

 

1.756.250

               

Incidentele bijdragen t.b.v. projecten

   

270.581

 

250.500

 

248.000

Lasten voorgaande jaren

   

79.040

 

-

   
               

Totaal lasten

   

2.019.120

 

1.950.450

 

2.004.250

               

SALDO UIT GEWONE EXPLOITATIE voordelig(+)/nadelig(-)

-93.556

 

35.077

 

38.670

 

Toelichting:
De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochies door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan