PDF PDF Print

Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

Naam: Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

Fiscaal nummer:           2982079


Contactgegevens:

Stichting Centraal Oud-Katholiek Boekhuis

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN  Amersfoort


Bestuurssamenstelling en namen leden:

N. Lenten, voorzitter

Mw. E.C. Zwart, secretaris/penningmeester

E.M.P.P. Verhey, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het faciliteren van de uitgave van boeken en publicaties van comparanten behorend tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, waarvan het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis er één van is.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Om in daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende gevallen ten behoeve van organen en organisaties binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als uitgever op te treden van boekwerken en andere publicaties, en/of de verkoop hiervan te verzorgen, alsmede al datgene verder te verrichten wat met het voorgaande samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag Activiteiten

In totaal werden in het verslagjaar ruim 140 (2014: 160) bestellingen van 1 of meer boeken en brochures gedaan. Tijdens de seminariedag in Haarlem werden diverse boeken via de boekentafel verkocht.

Verkorte jaarrekening 2015

Baten 2015 2014   Lasten 2015 2014
Verkopen 4.277 3.084        
Afdrachten -4.065 -2.918        
Provisie 212 166        
             
Overige inkomsten 84 59   Overige uitgaven 496 401
             
Nadelig Saldo 200 176   Batig saldo - -
  496 401     496 401

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan